Algemene voorwaarden van Praktijk Inner Healing

  Ilse Healing
  Begoniahof 1
  1943 BW Beverwijk
  KVK nr. 68841450

  1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ilse Healing en de daaraan gelieerde handelsnamen en een cliënt waarop Ilse Healing en de daaraan gelieerde handelsnamen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. Inspanningen Ilse Healing
  1. De behandelaar van Ilse Healing zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Ilse Healing worden verteld.
  3. De behandelaar van Ilse Healing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De behandelaar van Ilse Healing zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de behandeling.

  3. Afspraken
  1. De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Ilse Healing melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ilse Healing het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag Ilse Healing de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Ilse Healing de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Ilse Healing moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3-1 tot en met 3-5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

  4. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet Ilse Healing vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. Ilse Healing neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. Ilse Healing behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. Ilse Healing zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
  5. Ilse Healing is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
  6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Ilse Healing verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  5. Betaling
  1. Ilse Healing vermeldt alle prijzen van de behandelingen voorafgaand van de behandeling.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 6% dan wel 21% BTW.
  3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

  6. Aansprakelijkheid
  1. Indien Ilse Healing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Ilse Healing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ilse Healing is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ilse Healing is tevens niet aansprakelijk voor het door cliënt niet of onjuist opvolgen van de door Ilse Healing gegeven adviezen of onjuist gebruik van de producten.
  3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
  4. Ondanks de vele ervaringen met positieve resultaten, kan Ilse Healing aan cliënt geen resultaat garanderen. Ilse Healing aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor tegenvallende resultaten van welke aard dan ook.
  5. Indien Ilse Healing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ilse Healing beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de laatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, alsmede ten allen tijde tot het maximum dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval uitkeert.
  6. Ilse Healing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ilse Healing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ilse Healing.
  8. Ilse Healing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

  7. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ilse Healing.
  2. Ilse Healing moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Ilse Healing de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Ilse Healing het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  5. Indien Ilse Healing en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

  8. Beschadiging en/of diefstal
  1. Ilse Healing heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Ilse Healing meldt diefstal altijd bij de politie.

  9. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de behandelaar van Ilse Healing het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

  10. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Ilse Healing en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden van Ilse Healing zijn direct digitaal en in de praktijk opvraagbaar.
  3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

  Opgemaakt te Beverwijk op 8 juli 2017.

  × Hoe kan ik je helpen?